فرم درخواست مالکین

  • سمت درخواستی خود را همراه با تعداد آن بنویسید.مثال: 2 نفر مهندس سوم و 1 نفر ملوان
  • نوع دقیق شناور خود را بنویسید.مثال: کارگو زیر 500
  • مثال: 25 روز کار 5 روز مرخصی
  • در صورت داشتن توضیحات تکمیلی،در این قسمت بنویسید.
  • 0 تومان